DXN Nepal

DOWNLOADS

DOWNLOADS

1
बस्तुको प्रत्येक्ष बिक्री ( ब्येवस्थापन तथा नियमन गर्ने ) ऐन, २०७४
2
बस्तुको प्रत्येक्ष बिक्री ( ब्येवस्थापन तथा नियमन गर्ने ) नियेमावलि, २०७६
3
उपभोत्ता संरक्षण ऐन​, २०५४
4
उपभोत्ता संरक्षण नियेमावलि, २०५६
5
Distributor Application Form
6
Distributor Agreement
7
Distributor Data Update Request Form
8
Distributor Rules and Regulations
अनुसुची १
Marketing Plan
Product Price List